Investor Relations

Share :

BIZ สายโรดโชว์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมด้วยคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยนักลงทุนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้การตอบรับเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น


พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form