Investor Relations

Share :

(เพิ่มเติม) BIZ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ดำเนินโครงการ รพ.เฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ต.ค. 60 10:12 น.
  นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า บอร์ด BIZ อนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ที่จังหวัดชลบุรี มูลค่า 500 ล้านบาท โดยร่วมถือหุ้น 65% คาดเปิดให้บริการได้ในเดือนธ.ค.ปี 2562 บิ๊กบอส “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์”ชี้เพื่อต่อยอดธุรกิจเสริมทัพความแข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

   – ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท
   – บริษัทร่วมทุนจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 คิดเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น หรือ 130 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนดังกล่าว
   – บริษัทมีแผนที่จะให้บริษัทร่วมทุน เริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการฯ ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน ดังนั้น บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ปี 2562
   “BIZ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางด้านรังสีรักษา มากว่า 17 ปี ซึ่งพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย และมีแนวโน้มการเพิ่มตัวสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความตื่นตัวที่จะขยายการบริการทางด้านการรักษาให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษา ในปัจจุบันพบว่าประชากรยังมีการเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ยากลำบาก ยังมีการรอคอยการรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือ เกิดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภาครัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร” นายสมพงษ์กล่าว
   – บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และเข้าสู่พื้นที่ที่ยังมีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งไม่เพียงพอ แต่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการของประชากรทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่ดีขึ้นของประเทศ บริษัทจึงได้หารือกับกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับสัดส่วนความต้องการในการใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
   “เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการลงทุนครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ,ขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้านการฉายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย,เพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น” นายสมพงษ์ กล่าวในที่สุด

ลักษณะธุรกิจของ BIZ
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

เรียบเรียง สุรเมธี มณีสุโข
อีเมล์. suramatee@efnancethai.com
อนุมัติ อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form