ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BIZ”) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการรักษาโรคมะเร็งระดับชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขภายในประเทศ และโรงพยาบาลเอกชน 

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือ ทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จำหน่ายชุดเครื่องฉายรังสี ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา ชุดซอฟต์แวร์ทวนสอบคุณภาพแผนการรักษานอกจากนี้บริษัทยังมีคู่ค้า (Suppliers) ที่สำคัญในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น IBA Dosimetry GmbH ประเทศเยอรมนี Thermo Fisher Scientific Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา Xstrahl Limited. ประเทศอังกฤษ Deltabit Oy ประเทศฟินแลนด์ Vision RT Ltd. ประเทศอังกฤษ Computerized Imaging Reference Systems, Inc. (CIRS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Radiation Product Design, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ashland Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในวงการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทจำหน่ายได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี (Treatment Delivery) โดยเฉพาะเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (Linear Accelerator) ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาด้วยการฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าต่อโครงการสูงนอกจากนี้ บริษัทยังทำหน้าที่เป็น Solution Provider กล่าวคือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องฉายรังสีรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉายรังสีให้มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรังสีรั่วไหล ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับเครื่องฉายรังสี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา (Oncology Information System) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลำรังสีและแผนการรักษา (Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) และผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังให้บริการประสานงานและดูแลซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องฉายรังสีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้ยาวนานตามอายุการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์

ในส่วนชุดรายการตรวจของ BIZGENES ซึ่งเป็นชุดตรวจสุขภาพที่เจาะลึกในระดับ DNA โดยสามารถเลือกตรวจได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะกับการดูแลสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชุดตรวจทางพันธุกรรม

เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต สามารถนำมาปรับรูปแบบ การรับประทานอาหาร วิตามิน การออกกำลังกาย รวมทั้งการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างตรงจุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีในระยะยาว

ความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ

ซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความเสี่ยงต่อโรคระบบประสาทและสมอง รวมทั้งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ความเสี่ยงต่อโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

สามารถตรวจหาความเสี่ยงที่ได้รับจากการส่งผ่านมาจากครอบครัว เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคทางพันธุกรรม

ที่มีผลต่อการวางแผนครอบครัว เช่น โรคทาลัสซีเมีย โรค G6PD เป็นต้น

การตอบสนองต่อยาต่าง ๆ

เพื่อให้การใช้ยามีประสิทธิภาพและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form