Investor Relations

Share :

BIZ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติทุกวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ (ที่2 จากซ้าย แถวหลัง) บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ และบริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารงานในช่วง Covid-19 พร้อมกับตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสุพจน์ อ่อนละมูล (เอ็ม) Mobile 061-764-1234 e-mail : supotch.ir@gmail.com
คุณณัฐพงษ์ ใจแกล้ว (มิกซ์) Mobile 094-523-6915 e-mail : nattaphong.mai@gmail.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form