การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประกาศแจ้งจ่ายเงินปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form