การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัวาคม 2560

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดข้อบังคับข้อ 36 ของบริษัทที่ขอแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อกรรมการอิสระที่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือมอบฉันทะ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form