การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

คู่มือการใช้งาน Manual Web Application

รับชมวีดีโอ คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์

คู่มือการใช้งาน Manual Mobile Application

รับชมวีดีโอ คู่มือการใช้งานผ่านมือถือ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form