รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น (หุ้น)สัดส่วน (%)
1.นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์192,705,00032.08
กลุ่มครอบครัวสีลภูสิทธิ์ (บุคคลที่เกี่ยวโยง)
     2.1 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
     2.2 นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์

181,500,000
4,482,000

30.21
0.75
3.UBS AG LONDON BRANCH63,843,90010.63
4.นายนพดล สันธนะพานิช36,000,0005.99
5.นายกิติพงษ์ ภัทธชัยกุล8,090,0001.35
6.นางศริน ชินอุดมทรัพย์7,500,0001.25
7.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,038,4601.17
8.นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์6,972,8501.16
9.นายชานน ชินอุดมทรัพย์3,000,0000.50
10.นายภูมิพรรณ ภัทรนุธาพร2,363,1500.39
11.ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ87,239,629.0014.52
รวม600,734,989100.00
พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form