business alignment

TrueBeam

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนถูกออกแบบด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้มีระบบการทำงานแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่สามารถรองรับการฉายรังสีแบบ 3 มิติ แบบปรับความเข้มรังสี (IMRT) แบบปรับความเข้มรังสีเชิงปริมาตร (VMAT) เทคนิครังสีศัลยกรรม (SRS, SRT) เทคนิครังสีศัลยกรรมร่างกาย (SBRT) รวมทั้งรองรับเทคนิคการรักษาแบบอื่น ๆ ที่มีในอนาคต มีความถูกต้องแม่นยำในการรักษาสูง รวมทั้งมีความสะดวกในการใช้งานและมีปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูง
โดยสามารถติดต่อสอบถามและรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form