การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุม

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form