Biznews & Knowledge

Share :

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับสังคมและการศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและการศึกษา เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแพทย์

ในปี 2560 บริษัทร่วมกับผู้ก่อตั้งโครงการ ART for CANCER (อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์)* โครงการงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ผู้ก่อตั้งโครงการพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งและเกิดแรงบันดาลใจเริ่มทำโครงการตั้งแต่เมื่อยังรักษา โดยเลือกใช้ศักยภาพทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อระดมเงินทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนค่ารักษา ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเริ่มจากการมองปัญหาหลักของสังคม ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหลักของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปพัฒนาต่อได้ในระยะยาว และเป็น โครงการต่อเนื่องมาถึงปี *2561 ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม “โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วย มะเร็ง 13,000 ราย”* โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็ง อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย และเป็นการส่งต่อ กำลังใจ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ในการร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดทำ Survivor Planner ซึ่งจะลงพื้นที่แจกจ่าย และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรับมือ การวางการแผนการรักษาและแนะนำวิธีการใช้ ให้กับผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในปี 2561 บริษัทและพนักงานของบริษัท ได้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง กับโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และร่วมสนับสนุนองค์กรการกุศล มูลนิธิพระดาบส ผ่านทางกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทและพนักงานของบริษัท ได้ร่วมกันแบ่งปัน บริจาคสิ่งของ ให้กับโรงเรียนระยองปัญญานุกูล (โรงเรียนศึกษา พิเศษระยอง-เพื่อคนพิการ) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย” โครงการวิ่งสะสมระยะ ทางเพื่อการกุศล ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบ ให้แก่สภากาชาดไทย โดยเริ่มวิ่งเพื่อสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

ในปี 2563 บริษัทได้จัดทำโครงการ “กล่องพลังใจ” เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีหน่วยงานรังสีรักษา อย่างน้อย 4 โรงพยาบาล โดยดำเนินโครงการร่วมกับ บริษัท อาร์ต ออฟไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (“Arts for Cancer”)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 โครงการต่อเนื่องที่ร่วมกับ Arts for Cancer by ireal ซึ่งเป็นองค์กรธุรกกิจเพื่อสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน ได้มุ่งไปยังปัญหาด้านสุขภาวะจิตใจของผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยทางกาย ด้วย “ชุดศิลปะดูแลใจ” ในกับโรงพยาบาลต่างๆ รวมจำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลนคร ท่าฉลอม

ในปี 2565 อีกครั้งกับโครงการดีๆที่ได้ร่วมกับ Arts for Cancer by ireal สนับสนุนการจัดทำสมุดบันทึกและคู่มือการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง Survivor Planner 2022 จำนวน 500 เล่ม เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจพลิกมุมมองใหม่ในการรับมือกับโคมะเร็งอย่างถูกต้องช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็ง ที่จะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form