การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

หนังสือมอบฉันทะ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form