ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2
นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3
นาย วิภูธา ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4
นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5
นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6
นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7
นาย นพดล สันธนะพานิช
กรรมการ

ผู้บริหาร

ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการ (รักษาการ)
2
นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
3
นาย นพดล สันธนะพานิช
ประธานเจ้าเหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ
4
นางสาว สุกัลยา คำนวน
รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form