ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ จะเป็นผู้นำ ในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นในด้านการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งเพื่อให้ประชาชนสามารถข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

พันธกิจ

1. นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ เพื่อช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้โดยสะดวก

2. เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนา ด้านการรักษาผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

3. บริหาร และจัดการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางการแพทย์เพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และการบริการในระดับสากล

5. มองหาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้และผลกำไรให้เพิ่มขึ้น

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form