ข้อมูลบริษัท

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Varian Medical Systems Inc. (Varian)
ด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทจะจัดหาอุปกรณ์และส่วนควบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับงานด้านรักษาโรคมะเร็งให้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อซื้อขายเครื่องฉายรังสิ่ รุ่น True Beam พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องรวมทั้งปรับปรุงห้องฉายรังสี โดยเครื่องฉายรังสีดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสี ที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง และเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ขณะนั้น
พร้อมการติดตั้ง และก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับการใช้งานเครื่องดังกล่าว กับโรงพยาบาล ดังนี้
  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 2 เครื่อง
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 เครื่อง
ส่งผลให้ประเทศไทยมีเครื่องฉายรังสีรุ่น True Beam ใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ขณะนั้น
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "BIZ"
ด้วยอนุภาคโปรตอน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เปิดตัวการเป็นตัวแทนการให้บริการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยง ในการเกิดโรคมะเร็ง BIZGenes (Genetic Testing for Cancer Screening) อย่างเป็นทางการ
เปิดให้บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form