นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: +66 2636 6828-9 โทรสาร: +66 2236 3167 อีเมล: ir@bizalignment.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form