นักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ผู้แจงเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียนผ่านทางช่องทาง ดังนี้

1. จดหมายลายลักษณ์อักษร โดยส่งไปรษณีย์มาที่:

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แจ้งเรื่องร้องเรียน)

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีสม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

biz-cg@bizalignment.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form