นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

Webcast

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form