นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่ วันที่ 11 มีนาคม 2567)

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติผู้สอบบัญชี

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประกาศการจ่ายเงินปันผล (เผยแพร่ วันที่ 10-12 เมษายน 2567)

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (เผยแพร่ วันที่ 10 เมษายน 2567)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่ วันที่ 22 เมษายน 2567)

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form