นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วน (%)
1
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
192,705,000
32.08%
2
กลุ่มนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
– นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
– นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์

181,500,000
    4,482,000

30.21%
  0.75%
3
UBS AG LONDON BRANCH
64,400,600
10.72%
4
นายนพดล สันธนะพานิช
36,000,000
5.99%
5
นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล
9,725,600
1.62%
6
นางศริน ชินอุดมทรัพย์
7,500,000
1.25%
7
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,993,717
1.16%
8
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์
6,986,550
1.16%
9
นายชานน ชินอุดมทรัพย์
3,000,000
0.50%
10
นายประจักร์ โตวัฒนาสถิต
2,117,950
0.35%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
85,323,572
14.21%
รวม
600,734,989
100.00%
พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form