นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันหยุดประจำปี 2567 ของบริษัท

ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form